ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przez kupującego - konsumenta

Jako konsument mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (towaru w postaci gazu płynnego w butlach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80, tel. (22) 530 00 80, e-mail: zamowgaz@gaspol.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako innego rodzaju przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna posiadająca podmiotowość prawną, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w opisanym powyżej trybie nie przysługuje.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Towar powinien zostać przekazany Gaspolowi nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Przekazanie towaru odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w przewozie tego rodzaju towarów, na zlecenie Gaspolu, w terminie uzgodnionym z Państwem. W takim przypadku Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

W chwili odbioru towaru przewoźnik przekaże Klientowi butle puste w ilości odpowiadającej ilości ładunków gazu płynnego w butlach, których dotyczy odstąpienie od umowy. Sprzedawca nie gwarantuje, że Klient otrzyma te same butle puste, które przekazał dostawcy w chwili dostarczania gazu w butlach. Sprzedawca jednak zapewnia, że butle będą spełniać wymagania określone w pkt. III.6 oraz III.7 Regulaminu Sklepu Internetowego.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, pomniejszone o koszty zwrotu towaru. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, przy czym Gaspol może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu przekazania towaru przewoźnikowi wysłanemu przez Gaspol.

W przypadku zwrotu towaru przez Państwa i niewskazania rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, Gaspol zwraca środki za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Państwa.

W przypadku, gdy w okresie od dnia dostarczenia towaru do dnia zwrotu rzeczy dokonają Państwo użycia lub uszkodzenia towaru poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, wówczas ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia, że w okresie tym Państwo używali gazu będącego przedmiotem zamówienia, butla gazowa zwrócona przez Państwa zostanie protokolarnie zważona celem ustalenia ilości gazu zużytego przez Państwa. Okoliczność ta zostanie wzięta pod uwagę przy rozliczaniu płatności podlegającej zwrotowi na rzecz Państwa na skutek odstąpienia od umowy.

Wzór odstąpienia (link)