REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAMOWGAZ.PL

1. Sklep internetowy Gaspol działający pod adresem https://www.zamowgaz.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez: Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000021200, NIP 779-00-20-583, REGON 011121040 (dalej jako „Gaspol” albo „Sprzedawca”).

2. Kupującym (Klientem) może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, a także warunki korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2. Produktem dostępnym w sklepie jest wyłącznie gaz płynny LPG typu propan-butan (dalej jako „Gaz”) w butlach o ładowności 11 kg. Produktem nie jest butla o ładowności 11 kg, stanowiąca opakowanie wielokrotnego użytku dla sprzedawanego Gazu, a wyłącznie sam Gaz zawarty w butli. Klient składając zamówienie na Gaz w butli 11 kg otrzymuje w ramach dostawy Gaz w butli 11 kg, zaś jednocześnie Klient zobowiązany jest przekazać dostawcy własną, pustą butlę 11 kg na Gaz (wymiana na zasadzie 1:1). Za każdy jeden wydany Klientowi ładunek Gazu w butli 11 kg, Klient jest zobowiązany przekazać dostawcy próżną butlę na Gaz o ładowności 11 kg. Brak zaoferowania do zwrotu odpowiedniej liczby butli pustych na Gaz o ładowności 11 kg może skutkować odmową realizacji zamówienia w tym zakresie.

3. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędne są:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Dla przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. REJESTRACJA W SERWISIE

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie ze Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres zamowgaz@gaspol.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Po usunięciu konta Kupującego Sprzedawca zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Sklepu Internetowego.

III. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://www.zamowgaz.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie i potwierdzenie przez Sprzedawcę możliwości realizacji zamówienia.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie oraz że przewoźnik wyspecjalizowany w dostawie Gazu w butlach, z którego usług korzysta Sprzedawca, potwierdzi możliwości realizacji zlecenia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku potwierdzenia przez przewoźnika - do końca następnego dnia roboczego - możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. Ponadto Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, do końca następnego dnia roboczego liczonego od złożenia zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn technicznych Klient nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. O anulowaniu zlecenia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

4. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

5.Zapłata odbywa się jedynie za pobraniem przy odbiorze (gotówką lub kartą płatniczą). Należności za zamówiony towar oraz transport pobiera przewoźnik dostarczający towar.

6. Towar oferowany w sklepie jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. Dostarczona na wymianę przez Sprzedawcę butla gazowa będzie wolna od wad fizycznych i prawnych, niemniej jednak jej estetyka może odbiegać od poglądowego zdjęcia butli opublikowanego na stronach Sklepu Internetowego z uwagi na fakt, iż butla gazowa jest opakowaniem wielokrotnego użytku dla Gazu. Ewentualne mankamenty estetyczne nie będą wpływały na możliwość korzystania z butli zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie będą wpływały na możliwość korzystania z jej funkcji.

7. Obowiązkiem Klienta jest zaoferowanie do wymiany butli pustej wolnej od wad fizycznych i prawnych. Butla może posiadać mankamenty estetyczne, o ile nie wpływają one na możliwość korzystania z butli zgodnie z jej przeznaczeniem. Butla musi spełniać wymogi przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca może odmówić przyjęcia butli oferowanej przez Klienta w ramach wymiany także wtedy, gdy:

1) oferowana przez Klienta butla jest butlą o innej ładowności niż 11 kg lub jest butlą do innego Gazu, aniżeli gaz płynny LPG,

2) butla nie zawiera wymaganych oznaczeń,

3) butla posiada nieczytelne lub nieprawidłowe oznaczenia,

4) butla nie posiada zaworu lub posiada niesprawny lub nieszczelny zawór,

6) butla nosi uszkodzenia powierzchni dyskwalifikujące ją dla bezpiecznego użytku,

7) butla była poddana działaniu płomieni;

8) butla jest wyposażona w zawór, którego konstrukcja umożliwia demontaż zaworu w celu przeprowadzenia naprawy;

9) w stosunku do butli została wydana decyzja jednostki dozoru technicznego zakazująca jej dalszej eksploatacji,

10) butla nie jest dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do obowiązujących przepisów.

8. Ceny w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich, z uwzględnieniem podatku VAT.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura dołączona wraz z towarem.

10. Do zawarcia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru dochodzi wraz z ostatecznym zaakceptowaniem przez Klienta złożonego zamówienia tj. poprzez naciśnięcie przycisku informującego o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub o równoważnej treści.

11. Sprzedawca oświadcza, iż towary mogą być dostępne jedynie na części terytorium Polski. O braku dostępności towarów w miejscu dostawy Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem przewoźnika wyspecjalizowanego w dostawach butli napełnionych Gazem. Czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. III.3 niniejszego Regulaminu. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w dzień roboczy w godzinach 9-17, po spełnieniu warunków realizacji zamówienia przez Kupującego.

3. Sprzedawca nie umożliwia odbioru towaru w sklepach stacjonarnych.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Kupującego. Oświadczenie może być złożone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w każdy inny sposób dozwolony przez prawo. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie Sklepu internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Kupującego Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie tą samą drogą, którą otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Przekazanie towaru odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w przewozie tego rodzaju towarów, na zlecenie Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym z Klientem. W takim przypadku Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

3. W chwili odbioru towaru przewoźnik przekaże Klientowi butle puste w ilości odpowiadającej ilości ładunków Gazu w butlach, których dotyczy odstąpienie od umowy. Sprzedawca nie gwarantuje, że Klient otrzyma te same butle puste, które przekazał dostawcy w chwili dostarczania Gazu w butlach. Sprzedawca jednak zapewnia, że butle będą spełniać wymagania określone w pkt. III.6 oraz III.7 niniejszego Regulaminu.

4. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi niezwłocznie, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu przekazania towaru przewoźnikowi działającemu na zlecenie Sprzedawcy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty zwrotu towaru.

5. W przypadku zwrotu przez Kupującego towaru i braku wskazania rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, Sprzedający zwraca środki za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.

6. W przypadku, gdy w okresie od dnia dostarczenia towaru do dnia zwrotu rzeczy Klient będący konsumentem dokona użycia lub uszkodzenia towaru poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, wówczas Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia, że w okresie tym Klient będący konsumentem używał gazu będącego przedmiotem zamówienia, butla gazowa zwrócona przez Klienta będącego konsumentem zostanie protokolarnie zważona celem ustalenia ilości gazu zużytego przez takiego Klienta. Okoliczność ta zostanie wzięta pod uwagę przy rozliczaniu płatności podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta będącego konsumentem na skutek odstąpienia od umowy.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy podane są na stronie: www.zamowgaz.pl

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad fizycznych lub prawnych towaru, niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu dostawy, nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych okoliczności, które z punktu widzenia konsumenta wymagają zgłoszenia Sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru względem konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru względem Kupującego innego niż konsument, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem miesiąca od dnia wydania towaru.

4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, roszczenie to przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, bieg terminu przedawnienia kończy się nie wcześniej, niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

5. Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu tej niezgodności nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie (na adres: Gaspol S.A., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), faksem (na numer 22 530 00 01) lub pocztą elektroniczną (na adres: zamowgaz@gaspol.pl).

7. Przy zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest wskazać następujące dane:

a. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. datę zawarcia umowy sprzedaży oraz numer zamówienia,

e. żądanie Kupującego,

f. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,

g. formę, w jakiej przekazana ma być Kupującemu odpowiedź na reklamację oraz adres, adres poczty elektronicznej lub numer faks na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego Sprzedawca otrzymał reklamację.

8. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów nie wpływa na możliwość rozpoznania reklamacji, ale może opóźnić jej rozpatrzenie. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Sprzedawca może poprosić Kupującego o uzupełnienie niezbędnych informacji.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie:

- 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (w przypadku reklamacji dotyczących wad dostarczonych towarów),

- 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (w pozostałych przypadkach).

10. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została przekazana Sprzedawcy, chyba że w reklamacji Klient wskaże inną formę lub adres do złożenia odpowiedzi.

11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego w związku ze zgłoszeniem przez Klienta odstąpienia od umowy, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dnia od ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji. W przypadku odstąpienia od Umowy, butla zostanie odebrana od Klienta za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w przewozie tego rodzaju towarów, na zlecenie Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym z Klientem. W chwili odbioru towaru przewoźnik zwróci Klientowi butle puste w ilości odpowiadającej ilości ładunków Gazu w butlach, objętych odstąpieniem od umowy. Sprzedawca nie gwarantuje, że Klient otrzyma te same butle puste, które przekazał dostawcy w chwili dostarczania Gazu w butlach. Sprzedawca jednak zapewnia, że butle będą spełniać wymagania określone w pkt. III.6 oraz III.7 niniejszego Regulaminu.

12. Uprawnienie zastrzeżone w Regulaminie dla konsumentów, przysługują także, osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

VII. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane w ramach obsługi Sklepu Internetowego https://www.zamowgaz.pl przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.

VIII. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupującego, jeżeli jest on osobą fizyczną, jest GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. W sprawach związanych z Administrowaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@gaspol.pl. W spółce GASPOL został ustanowiony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: dpo@shvenergy.com.

IX. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Dane Kupującego są zbierane w celu/celach:

a. zawarcia z Kupującym i wykonania umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego w tym celu jest umowa zawarta z Kupującym oraz działania ku niej zmierzające (Art. 6 ust 1 pkt b RODO)

Podanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

b. marketingowych (przekazywania, wyświetlania lub przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną), na podstawie dodatkowej, dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego w tym celu jest wyrażona przez klienta dobrowolna zgoda, która może być wycofana w każdym czasie (wycofanie zgody niema wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

c. marketingowych (przekazywania, wyświetlania lub przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie okresu, w którym Kupujący posiada zarejestrowany profil użytkownika w sklepie internetowym https://www.zamowgaz.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych

d. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji od Kupującego.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego w tym celu są przepisy prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Art. 6 ust 1 lit. c) RODO)

X. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Kupującego przekazywane są innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa:

a. Na podstawie umów z podmiotami zewnętrznym (np. firmom zewnętrznym, które obsługują Sprzedawcę w zakresie usług IT; agencjom reklamowym, w przypadku realizowania kampanii marketingowych w imieniu Sprzedawcy; firmom świadczącym obsługę prawną/doradczą/audytorską w zakresie działań mających na celu zapewnienia zgodności Sprzedawcy z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi).

b. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, policja, urząd skarbowy itp. – wyłącznie na wyraźny wniosek).

XI. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę:

a. dla celów realizacji umowy – przez okres trwania umowy;

b. dla celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – do czasu usunięcia konta użytkownika w sklepie internetowym;

c. dla celów marketingowych po usunięciu konta w użytkownika w sklepie internetowym na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

d. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń Kupującego – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zgłoszonych reklamacji i roszczeń;

e. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub ich wyegzekwowania;

f. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

XII. PRAWA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący posiada prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest zgoda, Kupujący ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. W zakresie, w jakim dane Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – kupującemu przysługuje także praw do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

5. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania.

XIV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie i polega na utrzymywaniu konta Kupującego w Sklepie Internetowym, umożliwiającego składania zamówień oraz przeglądanie historii zamówień. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowgaz@gaspol.pl

3. Formularz Zamówienia służy do składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się z momentem kliknięcia w pole „Zamów ga”. Posiadania Konta jest jednak potrzebne do Złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na końcu Formularza „Zamów z obowiązkiem zapłaty” lub innego, równoważnego określenia– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie Internetowym). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zamówienia: rodzaj produktu, ilość produktów, miejsce dostawy produktów. W wypadku Kupującego niebędącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

5. Usługa Newsletter polega na wysłaniu Kupującemu cyklicznych informacji o Sprzedającym i Sklepie Internetowym, w tym o produktach oferowanych za jego pośrednictwem oraz o cenach promocyjnych. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Kupujący zostaje zapisany na Newsletter. Każdy zapis na Newsletter wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowgaz@gaspol.pl

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną. Składanie i rozpatrywanie reklamacji następuje na zasadach określonych w Dziale VI niniejszego Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter).

2. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Kupującego z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację – poprzez panel Kupującego.

3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie się na swoje konto i dokonanie zmian.

4. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.

5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

8. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może również zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Sprzedawca oświadcza, iż nie zobowiązał się ani nie jest zobowiązany z mocy odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1823 ze zm.).

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

11. Regulamin może ulegać okresowym zmianom poprzez opublikowanie aktualnej wersji Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w odniesieniu do zamówień składanych po opublikowaniu zmienionej wersji Regulaminu.

Regulamin sklepu – PDF (do pobrania)