Reklamacje

1. Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad fizycznych lub prawnych towaru, niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu dostawy, nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy lub innych okoliczności, które z punktu widzenia konsumenta wymagają zgłoszenia Sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru względem konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru względem Kupującego innego niż konsument, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem miesiąca od dnia wydania towaru.

4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, roszczenie to przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, bieg terminu przedawnienia kończy się nie wcześniej, niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

5. Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu tej niezgodności nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie (na adres: Gaspol S.A., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), faksem (na numer 22 530 00 01) lub pocztą elektroniczną (na adres: zamowgaz@gaspol.pl).

7. Przy zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest wskazać następujące dane:

a. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. datę zawarcia umowy sprzedaży oraz numer zamówienia,

e. żądanie Kupującego,

f. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,

g. formę, w jakiej przekazana ma być Kupującemu odpowiedź na reklamację oraz adres, adres poczty elektronicznej lub numer faks na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego Sprzedawca otrzymał reklamację.

8. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów nie wpływa na możliwość rozpoznania reklamacji, ale może opóźnić jej rozpatrzenie. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Sprzedawca może poprosić Kupującego o uzupełnienie niezbędnych informacji.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie:

- 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (w przypadku reklamacji dotyczących wad dostarczonych towarów),

- 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (w pozostałych przypadkach).

10. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została przekazana Sprzedawcy, chyba że w reklamacji Klient wskaże inną formę lub adres do złożenia odpowiedzi.

11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego w związku ze zgłoszeniem przez Klienta odstąpienia od umowy, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dnia od ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji. W przypadku odstąpienia od Umowy, butla zostanie odebrana od Klienta za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w przewozie tego rodzaju towarów, na zlecenie Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym z Klientem. W chwili odbioru towaru przewoźnik zwróci Klientowi butle puste w ilości odpowiadającej ilości ładunków Gazu w butlach, objętych odstąpieniem od umowy. Sprzedawca nie gwarantuje, że Klient otrzyma te same butle puste, które przekazał dostawcy w chwili dostarczania Gazu w butlach. Sprzedawca jednak zapewnia, że butle będą spełniać wymagania określone w pkt. III.6 oraz III.7 Regulaminu Sklepu Internetowego.

12. Uprawnienie zastrzeżone w Regulaminie dla konsumentów, przysługują także, osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.